Tešíme sa a blahoželáme !

Hnúšťanský akord 2023 – školské kolo súťaže vo vedomostiach z hudobnej náuky – 23.10.2023 na našej ZUŠ, profesionálny prístup pani učiteliek Mgr. K. Zuberskej, PaedDr. J. Mačňákovej , Mgr. Z. Vasekovej a šikovnosť, zanietenosť a bohaté vedomosti zabezpečili našim žiakom priami postup na celoslovenské kolo do Hnúšte.

Účasť našich žiakov na celoslovenskej súťaži v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta 2023 v Nižnej nám aj tento rok priniesla krásne 2. miesto – Anna Gostíková, čestné uznanie – Anna Kabáčová pod vedením Zuzany Suchánkovej a 3. miesto – Veronika Pániková pod vedením Mgr. Zdena Regulyho.

Ďakujem !

Všetkým mojim kolegom, za prípravu koncertov: 

Chrámový koncert v Liesku vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela – 19.11.2023
– osobne Mgr. art. Kataríne Ondríkovej, pánu farárovi Dušanovi Kubicovi

Chrámový koncert ku cti sv. Cecílie v Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne – 26.11.2023 v spolupráci so ZUŠ I. Kolčáka v Námestove
– osobne Mgr. Júlii Habovštiakovej, pánu farárovi Róbertovi Tokárovi a pánu kaplánovi Štefanovi Štellmachovi

Môj prvý koncert – Moja prvá výstava v sále MsKS na Medvedzí
– 30.11.2023  poďakovanie patrí všetkým pedagógom, žiakom za skvelo odvedenú prácu a rodičom za bohatú účasť na našich koncertoch, za podporu  spoluprácu.

Pavkovová Dana, riaditeľka ZUŠ