História

Z ústneho rozprávania, môžeme prvé začiatky umeleckého školstva datovať od vzniku strednej osemročnej školy v Tvrdošíne v rokoch 1953/1954, kedy učitelia vo svojom voľnom čase učili niektorých žiakov hrať na hudobné nástroje.

Na vývoji umeleckého školstva v Tvrdošíne mali v priebehu niekoľkých rokov vplyv aj okolité mestá Oravy – Trstená a Dolný Kubín. V roku 1957 bola založená prvá hudobná škola v Trstenej, pod ktorú patrila detašovaná trieda v Nižnej otvorená v roku 1964, ktorú navštevovali aj žiaci z Tvrdošína. V školskom roku 1966/67 táto detašovaná trieda bola pričlenená pod riaditeľstvo Ľudovej školy umenia v Dolnom Kubíne. Od 1. septembra 1976 začala Ľudová škola umenia v Nižnej nad Oravou pracovať ako samostatná škola.

V školskom roku 1980/81 riaditeľstvo otvorilo detašovanú triedu v Tvrdošíne, v ktorej sa začala vyučovať prípravná hudobná výchova a prípravná výtvarná výchova, ktorú navštevovalo spolu 25 žiakov.

Od 1.9. 1981 riaditeľstvo ĽŠU bolo preložené z Nižnej do Tvrdošína, kde boli poskytnuté samostatné priestory v Základnej deväťročnej škole.  V týchto priestoroch je umiestnené riaditeľstvo ZUŠ Tvrdošín až do súčasnosti. Detašované pracovisko v Nižnej patrilo pod riaditeľstvo ĽŠU v Tvrdošíne až do roku 1993, v ďalšom roku už bolo od Tvrdošína odčlenené. Funkciu riaditeľa školy od založenia školy v Tvrdošíne až do roku 1991 vykonával pán Vendelín Habovštiak.

Ďalší riaditelia školy:

Peter Kučka                                      /1991-1993/

Mgr. art. Stanislav Vasek             /1993-1995/

Marián Drábik                                  /1995/

Dana Pavkovová                             /1995-1997/

Mgr. Jozef Miloslav Bašista        /1997-2004/

Mgr. art. Stanislav Vasek            /2004-2009/

Mgr. Zuzana Vaseková                 /2009-2019/

V roku 1990 sa názov Ľudová škola umenia

na základe novej vyhlášky zmenila na nový názov Základná umelecká škola.

V súčasnosti ZUŠ v Tvrdošíne patrí pod zriaďovateľa Mesto Tvrdošín bez

právnej subjektivity.

Hlavná budova na Školskej ulici zabezpečuje a poskytuje priestory na vyučovanie v hudobnom a vo výtvarnom odbore. Výtvarný odbor má pre svoje potreby 2 samostatné triedy a priestory pre prácu  s hlinou.  Výučba literárno- dramatického odboru sa na našej škole ukončila v šk. roku 2014/2015 pre malý záujem žiakov o tento odbor.

ZUŠ má tri elokované pracoviská:

  • v obci Zuberec, kde sa začiatok pôsobenia ZUŠ datuje od šk. roku 1994/1995 a výučba prebieha na ZŠ s MŠ.
  • v obci Liesek, kde sa začiatok pôsobenia ZUŠ datuje od šk. roku 2009/2010 a výučba len v hudobnom odbore prebieha na ZŠ s MŠ. Dva roky predtým prebiehala výučba v obci Čimhová (2007/2008-2008/2009)
  • elokované pracovisko na ZŠ M. Medveckej na sídlisku Medvedzie

Hlavným cieľom Základnej umeleckej školy je výchova umením, výchova k umeniu a výchova pre umenieJ