Poplatky

Prípravné štúdium        

hudobný odbor                                                5 € mesačne

– individuálne vyučovanie hra na nástroj       7 € mesačne

Základné štúdium        

– hudobný odbor            7 € mesačne

– výtvarný odbor              5 € mesačne

Štúdium pre dospelých do 25 rokov

– pre pracujúcu osobu hudobný a výtvarný odbor                           14 € mesačne

– pre nepracujúcu osobu hudobný a výtvarný odbor                      7 € mesačne

Poplatky za šúdium sú platné podľa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE č. 4/2016

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín

Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza

– ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží

doklad o tom, že je pobereteľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

– ak je žiak dlhodobo neprítomný na vyučovaní ( a nemôže navštevovať ani povinné predmety) z dôvodu choroby – viac ako 4 týždne a predloží o tom doklad od lekára

Termín a spôsob úhrady: v priebehu školského roka trikrát:

– vopred za mesiace september až december do 15.10.

– vopred za mesiace január až marec do 15.02.

– vopred za mesiace apríl až jún do 15.05.

Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom alebo dospelou osobou môže byť žiak riaditeľom základnej umeleckej školy vylúčený na základe rozhodnutia riaditeľa

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore u každého dieťaťa v rodine.

Žiadosť o znížení alebo odpustení príspevku predkladá povinná osoba RŠ ZUŠ v Tvrdošíne.

RŠ ZUŠ predkladá žiadosť bezodkladne najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi. O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok aj vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelého žiaka.