Informácie pre rodičov – úhrada školného za obdobie január – jún 2024.

Základná umelecká škola, Školská 872, 027 44 Tvrdošín prešla od 1.1.2024 na právnu subjektivitu. Škola má vytvorený svoj účet a rodičia musia uhrádzať školné na tento účet.

SK50 0900 0000 0052 1176 5356 

Do poznámky je potrebné uviesť meno priezvisko dieťaťa, obdobie za ktoré školné uhrádzate 1.-3. mesiac, alebo 1.-6. mesiac 2024 a priezvisko učiteľa u ktorého je dieťa zaradené!
Platbu je potrebné uhradiť do 25. februára 2024.                                                                                                                                                                                                         

Výška školného mesačne sa nemení v hudobnom odbore 8 eur, v prípravnom štúdiu 6 eur mesačne, vo výtvarnom odbore 6 eur mesačne. Žiadame rodičov, aby dôsledne vyplnili uvedené údaje. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte triednych učiteľov, prípadne vedenie školy.

Ďakujem za porozumenie.

Pavkovová Dana, riaditeľka ZUŠ