Výtvarný odbor

Výtvarný odbor ZUŠ sa vo svojej výchovnej práci sústreďuje na deti so záujmom o výtvarný prejav a výtvarné umenie. Uvádza dieťa do takého poznávania sveta, na ktorom sa podieľajú v harmonickom vzťahu všetky zložky osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia aj intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity. Cieľom je podpora jedinečnosti osobnosti dieťaťa a jeho spontánneho záujmu o tvorivé sebavyjadrovanie formou rôznych výtvarných techník.

Forma štúdia

Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia školskej dochádzky

člení sa na dve časti:

  1. časť I. stupňa štúdia má 4 ročníky /žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ/

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie. Prvá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ sa ukončuje vystavenou záverečnou prácou.

  1. časť I. stupňa štúdia má 5 rokov /žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ/

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Druhá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ sa ukončuje vystavenou záverečnou prácou alebo kolekciou prác.

Základné štúdium (II. stupeň) je určené pre žiakov 1. až 4. ročníka stredných škôl, má 4 ročníky a nadväzuje na I. stupeň štúdia. Druhý stupeň základného štúdia je ukončený absolventskou prácou a stručným písomným zdôvodnením vlastnej koncepcie, ktorú spolu s prácou žiak vystaví na absolventskej výstave.

Predmety

Vo výtvarnom odbore sa vyučujú základné disciplíny:     kresba

maľba

grafika

dekoratívne činnosti

vybraté state z dejín umenia