Hudobný odbor

Hudobný odbor ZUŠ sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Okrem toho je prínosom aj pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.

Predmety

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na:  saxofóne

   klavíri

   husliach

   gitare

  akordeóne

  sopránovej zobcovej flaute

  altovej flaute

  priečnej flaute

Forma štúdia

Prípravné štúdium je určené pre žiakov 1. ročníka základnej školy

Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia školskej dochádzky

člení sa na dve časti:

  1. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 1. stupňom základnej školy

(2. – 5. ročník). Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie.

  1. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 2. stupňom základnej školy

(6. – 9. ročník) a nižšími ročníkmi 5- a 8- ročných gymnázií. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

Základné štúdium (II. stupeň) má najviac 4 ročníky a nadväzuje na I. stupeň štúdia.

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

Štúdium pre dospelých má najviac 4 ročníky.