Vážení rodičia!

Úhradu platby školného za mesiace september až december roku 2019 je potrebné vykonať do 11. októbra 2019 u triedneho učiteľa alebo v riaditeľni podľa nasledovnej tabuľky:

Prípravné štúdium
skupinové vyučovanie
Výtvarný odbor
Hudobný odbor
5€ / mesiac
Základné štúdium
skupinové vyučovanie
Výtvarný odbor5€ / mesiac
Základné štúdium
individuálne vyučovanie
Hudobný odbor7€ / mesiac

Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza:

  • ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
  • ak je žiak dlhodobo neprítomný na vyučovaní z dôvodu nemoci – viac ako 4 týždne a predloží o tom doklad.

Príspevok v základnej umeleckej škole sa znižuje:

  • ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore u každého dieťaťa v rodine.